hi,欢迎来到环彩网彩票
方案信息
  • 方案编号: FC3D0114122405241756685833
  • 彩种期号: 福彩3D 第2022-014期(代购方案)
  • 公开
  • 税前金额:2,080.00元

    税后金额:2,080.00元

    加奖金额:1,040.00元 (红包)

投注金额 过关方式 倍数 注数 方案状态 中奖金额
192 2倍 48注 已中奖 3,120.00 (加奖红包:1,040.00)
方案进度

发起方案(01-14 12:24)

已付款 (01-14 12:24)

出票完成 (01-14 12:24)

开奖完成 (01-14 21:25)

派奖完成 (01-14 21:25)

方案详情
投注内容 玩法 注数 倍数 金额 开奖号码
8,7,0 复式 1 2 2元 4,6,2
8,6,7 复式 1 2 2元 4,6,2
8,6,1 复式 1 2 2元 4,6,2
8,4,6 复式 1 2 2元 4,6,2
8,3,4 复式 1 2 2元 4,6,2
8,1,0 复式 1 2 2元 4,6,2
8,0,7 复式 1 2 2元 4,6,2
6,8,7 复式 1 2 2元 4,6,2
6,8,1 复式 1 2 2元 4,6,2
6,7,8 复式 1 2 2元 4,6,2
6,6,1 复式 1 2 2元 4,6,2
6,4,2 复式 1 2 2元 4,6,2
6,4,0 复式 1 2 2元 4,6,2
6,1,9 复式 1 2 2元 4,6,2
6,1,8 复式 1 2 2元 4,6,2
6,1,6 复式 1 2 2元 4,6,2
5,6,7 复式 1 2 2元 4,6,2
5,6,1 复式 1 2 2元 4,6,2
5,4,3 复式 1 2 2元 4,6,2
5,0,1 复式 1 2 2元 4,6,2
4,8,3 复式 1 2 2元 4,6,2
4,6,5 复式 1 2 2元 4,6,2
4,6,2 复式 1 2 2元 4,6,2
4,6,0 复式 1 2 2元 4,6,2
4,5,0 复式 1 2 2元 4,6,2
4,4,0 复式 1 2 2元 4,6,2
4,3,8 复式 1 2 2元 4,6,2
4,3,0 复式 1 2 2元 4,6,2
4,2,6 复式 1 2 2元 4,6,2
4,1,6 复式 1 2 2元 4,6,2
4,0,9 复式 1 2 2元 4,6,2
4,0,0 复式 1 2 2元 4,6,2
3,2,1 复式 1 2 2元 4,6,2
2,6,4 复式 1 2 2元 4,6,2
2,4,0 复式 1 2 2元 4,6,2
2,1,3 复式 1 2 2元 4,6,2
2,0,4 复式 1 2 2元 4,6,2
1,9,6 复式 1 2 2元 4,6,2
1,8,3 复式 1 2 2元 4,6,2
0,8,1 复式 1 2 2元 4,6,2
0,7,8 复式 1 2 2元 4,6,2
0,5,4 复式 1 2 2元 4,6,2
0,4,5 复式 1 2 2元 4,6,2
0,4,2 复式 1 2 2元 4,6,2
0,4,0 复式 1 2 2元 4,6,2
0,1,8 复式 1 2 2元 4,6,2
0,1,6 复式 1 2 2元 4,6,2
0,1,0 复式 1 2 2元 4,6,2
方案拆分明细

投注过关 关闭

定制跟单

发起人: 彩种:
跟单类型:
我每次认购: 元/百分比 (最低1元/1%)
认购方案总数:
发单人方案金额大小: 最低  元 -- 最高 
用户余额不足: 元 时停止跟单
方案剩余金额不足定制金额时:
是否启用:
若连续 个方案均无盈利,则自动取消定制

投注内容 关闭